سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

اسامی ژنریک داروها بر اساس حروف الفبا


ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ سیکلزوناید Ciclesonide-EENT
۲ سیکلوپیروکس Ciclopirox
۳ سیکلوسپورین Ciclosporin
۴ سیدوفوویر Cidofovir
۵ سیلوستازول Cilostazol
۶ سایمتیدین Cimetidine
۷ سیناکلست Cinacalcet
۸ دارچین Cinnamomum zeylanicum
۹ سیناریزین Cinnarizine
۱۰ سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin
۱۱ سیپروفلوکساسین چشمی Ciprofloxacin-Ophthalmic
۱۲ سیزاپراید Cisapride
۱۳ سیس پلاتین Cisplatin
۱۴ سیتالوپرام Citalopram
۱۵ Citrus bigardia Duh
۱۶ کلادریبین Cladribine
۱۷ کلاریترومایسین Clarithromycin
۱۸ کلماستین Clemastine
۱۹ کلمیزول پنی سیلین Clemizole Penicillin
۲۰ کلیدینیوم-سی Clidinium-C
۲۱ کلیندامایسین Clindamycin
۲۲ Clindamycin+Tertinoin
۲۳ کلوبازام Clobazam
۲۴ کلوبتازول Clobetasol
۲۵ کلوبوتینول Clobutinol
۲۶ کلوفارابین Clofarabine
۲۷ کلوفازیمین Clofazimine
۲۸ کلوفیبرات Clofibrate
۲۹ کلومیفن سیترات Clomifene Citrate
۳۰ کلومیپرامین Clomipramine
۳۱ کلونازپام Clonazepam
۳۲ کلونیدین Clonidine
۳۳ کلوپیدوگرل Clopidogrel
۳۴ کلرازپیک اسید Clorazepic Acid
۳۵ کلوتریمازول Clotrimazole
۳۶ کلوگزاسیلین Cloxacillin
۳۷ کلوزاپین Clozapine
۳۸ کوتریموکسازول Co-trimoxazole
۳۹ کدئین Codeine
۴۰ کلشی سین Colchicine
۴۱ کوله سوالام Colesevelam
۴۲ کولستیپول Colestipol
۴۳ کلسترامین Colestyramine
۴۴ کولیستین Colistin
۴۵ کلاژناز Collagenase
۴۶ استروژن کونژوگه Conjugated Estrogens
۴۷ Contraceptive DE
۴۸ کنتراسپتیو اچ دی Contraceptive HD
۴۹ کنتراسپتیو ال دی Contraceptive LD
۵۰ Contraceptive LD+Fe
۵۱ CONTRACEPTIVE NLD
۵۲ کنتراسپتیو تری فازیک Contraceptive Triphasic
۵۳ واکسن ضذ بارداری Contraceptive Vaccines
۵۴ کورتیکوتروپین Corticotropin
۵۵ کورتیزون استات Cortisone Acetate
۵۶ کرومولین سدیم Cromolyn Sodium
۵۷ کرمولین سدیم-چشمی Cromolyn Sodium-Ophthalmic
۵۸ کروتامیتون Crotamiton
۵۹ کدو Cucurbita pepo
۶۰ سیکلوباربیتال Cyclobarbital
۶۱ سیکلوبنزاپرین Cyclobenzaprine
۶۲ سیکلوپنتولات Cyclopentolate
۶۳ سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
۶۴ سیکلوسرین Cycloserine
۶۵ به دانه Cydonia oblonga Miller
۶۶ سیپروهپتادین Cyproheptadine
۶۷ سیپروترون استات Cyproterone Acetate
۶۸ سیپروترون کامپاند Cyproterone Compound
۶۹ سیتارابین Cytarabine
۷۰ واکسن سیتومگالوویروس Cytomegalovirus Vaccines
۷۱ دابی گاتران Dabigatran
۷۲ داکاربازین Dacarbazine
۷۳ داکلیزومب Daclizumab
۷۴ داکتینومایسین Dactinomycin
۷۵ دالتپارین Dalteparin
۷۶ دانازول Danazol
۷۷ دانترولن Dantrolene
۷۸ داپاگلی فلوزین+ساکساگلیپتین dapagliflozin+saxagliptin
۷۹ داپسون Dapsone
۸۰ داپتومایسین Daptomycin
۸۱ داربه پوئیتین آلفا Darbepoetin Alfa
۸۲ داریفناسین Darifenacin
۸۳ Dasatinib
۸۴ Datura stramonium
۸۵ دانروبیسین Daunorubicin
۸۶ دسیتابین Decitabine
۸۷ Deferasirox
۸۸ دی فری پرون Deferiprone
۸۹ دفروکسامین Deferoxamine
۹۰ دلاویردین Delavirdine
۹۱ دلورازپام Delorazepam
۹۲ دمکلوسیکلین Demeclocycline
۹۳ دموکسی توسین Demoxytocin
۹۴ واکسن تب دنگو Dengue Fever Vaccines
۹۵ دنیلوکین دیفیتوکس Denileukin Diftitox
۹۶ Denosumab
۹۷ واکسن پوسیدگی دندان Dental Caries Vaccines
۹۸ دسفلوران Desflurane
۹۹ دسیپرامین Desipramine
۱۰۰ دسیرودین Desirudin

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶