سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

Vaccins Immunoglobulins and Antisera

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ واکسن ایدز AIDS Vaccines
۲ واکسن سیاه زخم Anthrax Vaccines
۳ انتی دی ایمنوگلوبولین-عضلانی Anti-D Immunoglobulin-IM
۴ واکسن تب خونریزی دهنده آرژانتینی Argentine Haemorrhagic Fever Vaccines
۵ واکسن ب س ژ BCG Vaccines
۶ واکسن بروسلوز Brucellosis Vaccines
۷ واکسن کامپیلو باکتر ججونی Campylobacter Jejuni Vaccines
۸ واکسن سرطان Cancer Vaccines
۹ واکسن ضذ بارداری Contraceptive Vaccines
۱۰ واکسن سیتومگالوویروس Cytomegalovirus Vaccines
۱۱ واکسن تب دنگو Dengue Fever Vaccines
۱۲ واکسن پوسیدگی دندان Dental Caries Vaccines
۱۳ واکسن دیفتری Diphtheria Vaccines
۱۴ توکسوئید دیفتری و کزاز-دی تی Diphtheria & Tetanus Toxoids-DT
۱۵ واکسن دیفتری،کزاز و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, and Haemophilus Influenzae Vaccines
۱۶ واکسن دیفتری،کزاز و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, and Hepatitis B Vaccines
۱۷ واکسن دیفتری،کزاز،و سیاه سرفه Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccines
۱۸ واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, and Haemophilus Influenzae Vaccines
۱۹ واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae, and Hepatitis B Vaccines
۲۰ واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Haemophilus Influenzae and Hepatitis B Vaccines
۲۱ واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،هپاتیت بی،فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Hepatitis B, Poliomyelitis, and Haemophilus lnfluenzae
۲۲ واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزا Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, and Haemophilus lnfluenzae Vaccines
۲۳ واکسن دیفتری،کزاز،سیاه سرفه،فلج اطفال و هپاتیت بی Diphtheria, Tetanus, Pertussis, Poliomyelitis, and Hepatitis B Vaccines
۲۴ واکسن دیفتری،کزاز و فلج اطفال Diphtheria, Tetanus, and Poliomyelitis Vaccines
۲۵ واکسن دیفتری،کزاز و سرخجه Diphtheria, Tetanus, and Rubella Vaccines
۲۶ واکسن ویروس ابشتاین-بار Epstein-Barr Virus Vaccines
۲۷ واکسن اشرشیا کولی Escherichia Coli Vaccines
۲۸ واکسن سوزاک Gonococcal Vaccines
۲۹ واکسن هموفیلوس آنفلوانزا Haemophilus Influenzae Vaccines
۳۰ واکسن هموفیلوس آنفلوانزا و هپاتیت بی Haemophilus lnfluenzae and Hepatitis B Vaccines
۳۱ واکسن هموفیلوس آنفلوانزا و فلج اطفال Haemophilus Influenzae and Poliomyelitis Vaccines
۳۲ ایمنوگلوبولین هپاتیت آ Hepatitis A Immunoglobulins
۳۳ واکسن هپاتیت آ Hepatitis A Vaccines
۳۴ ایمنوگلوبولین هپاتیت بی Hepatitis B Immunoglobulins
۳۵ واکسن هپاتیت بی Hepatitis B Vaccines
۳۶ واکسن هپاتیت آ و بی Hepatitis A and B Vaccines
۳۷ واکسن هپاتیت ا وحصبه Hepatitis A and Typhoid Vaccines
۳۸ واکسن ویروس پاپیلومای انسانی Human Papilloma Virus Vaccines
۳۹ واکسن آنفلوانزا Influenza Vaccines
۴۰ واکسن سرخک Measles Vaccines
۴۱ واکسن سرخک و اوریون Measles and Mumps Vaccines
۴۲ واکسن سرخک و سرخجه Measles and Rubella Vaccines
۴۳ واکسن سرخک اوریون سرخجه Measles, Mumps, and Rubella Vaccines
۴۴ Measles, Mumps, Rubella, and Varicella-Zoster Vaccines
۴۵ واکسن مننگوکوک Meningococcal Vaccines
۴۶ Normal Immunoglobulins
۴۷ واکسن پنوموکوکال Pneumococcal Vaccines
۴۸ واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines
۴۹ ایمنوگلوبولین هاری Rabies Immunoglobulins
۵۰ واکسن هاری Rabies Vaccines
۵۱ Palivizumab
۵۲ Rotavirus Vaccines
۵۳ ضدسم عقرب Antiscorpion Venum Serum
۵۴ ضدسم مار Antisnake Venum Serum
۵۵ ایمنوگلوبولین کزاز Tetanus Immunoglobulins
۵۶ واکسن کزاز Tetanus Vaccines
۵۷ واکسن کزاز و انفلوانزا Tetanus and Influenza Vaccines
۵۸ واکسن کزاز و فلج اطفال Tetanus and Poliomyelitis Vaccines
۵۹ واکسن حصبه Typhoid Vaccines
۶۰ واکسن حصبه و کزاز Typhoid and Tetanus Vaccines
۶۱ واکسن تب زرد Yellow Fever Vaccines
۶۲ توبرکولین Tuberculins
۶۳ ایمنوگلوبولین عضلانی Immune Globulin Intramuscular
۶۴ ایمنوگلوبولین وریدی Immune Globulin Intravenous
۶۵ توکسوئید دیفتری و کزاز-تی دی Diphtheria & Tetanus Toxoids-Td
۶۶ توکسوئید دیفتری و کزاز وواکسن سیاه سرفه Diphtheria & Tetanus Toxoids & Pertussis Vaccine-DTP
۶۷ آنتی دی ایمنوگلوبولین-وریدی Anti-D Immunoglobulin-IV
۶۸ واکسن خوراکی فلج اطفال Poliovirus Oral Vaccine-OPV

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶