سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

داروهای ضد باکتری

Antibacterials

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ امیکاسین Amikacin
۲ آمینوسالیسیلیک اسید Aminosalicylic Acid
۳ اموکسی سیلین Amoxicillin
۴ امپی سیلین Ampicillin
۵ آزیترومایسین Azithromycin
۶ آزترونام Aztreonam
۷ باسیتراسین Bacitracin
۸ بنتامین پنی سیلین Benethamine Penicillin
۹ بنزاتین پنی سیلین Benzathine Penicillin
۱۰ پنی سیلین وی بنزاتین Penicillin V Benzathine
۱۱ پنی سیلین جی سدیم Penicillin G Sodium
۱۲ کاپرئومایسین سولفات Capreomycin Sulfate
۱۳ کاربنی سیلین Carbenicillin Sodium
۱۴ سفاکلر Cefaclor
۱۵ سفادروکسیل Cefadroxil
۱۶ سفالکسین Cephalexin
۱۷ سفالوتین Cefalotin
۱۸ سفازولین Cefazolin
۱۹ سفدی نیر Cefdinir
۲۰ سفدیتورن پیوکسیل Cefditoren Pivoxil
۲۱ سفپیم Cefepime
۲۲ سفکسیم Cefixime
۲۳ سفوتاکسیم Cefotaxime
۲۴ سفوتتان Cefotetan
۲۵ سفوکسیتین Cefoxitin
۲۶ سفپودوکسیم پروکستیل Cefpodoxime Proxetil
۲۷ سفپروزیل Cefprozil
۲۸ سفرادین Cefradine
۲۹ سفتازیدیم Ceftazidime
۳۰ سفتی بوتن Ceftibuten
۳۱ سفتی زوکسیم Ceftizoxime
۳۲ سفتریاکسون Ceftriaxone
۳۳ سفوروکسیم Cefuroxime
۳۴ کلرامفنیکل چشمی Chloramphenicol-Ophtalmic
۳۵ کلرتتراسیکلین Chlortetracycline
۳۶ سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin
۳۷ کلاریترومایسین Clarithromycin
۳۸ کلمیزول پنی سیلین Clemizole Penicillin
۳۹ کلیندامایسین Clindamycin
۴۰ کلوفازیمین Clofazimine
۴۱ کلوگزاسیلین Cloxacillin
۴۲ کولیستین Colistin
۴۳ کوتریموکسازول Co-trimoxazole
۴۴ سیکلوسرین Cycloserine
۴۵ داپسون Dapsone
۴۶ داپتومایسین Daptomycin
۴۷ دمکلوسیکلین Demeclocycline
۴۸ دیکلوگزاسیلین Dicloxacillin
۴۹ داکسی سیکلین Doxycycline
۵۰ ارتاپنم Ertapenem
۵۱ اریترومایسین Erythromycin
۵۲ اتامبوتول Ethambutol
۵۳ اتیونامید Ethionamide
۵۴ فوسفومایسین Fosfomycin
۵۵ گاتی فلوکساسین-چشمی Gatifloxacin-Ophtalmic
۵۶ جمی فلوگزاسین Gemifloxacin
۵۷ جنتامایسین Gentamicin
۵۸ ایمی پنم+سیلاستاتین Imipenem+Cilastatin
۵۹ ایزونیازید Isoniazid
۶۰ کانامایسین Kanamycin
۶۱ لووفلوگزاسین Levofloxacin
۶۲ لینکومایسین Lincomycin
۶۳ لینزولید Linezolid
۶۴ لوراکاربف Loracarbef
۶۵ مافناید Mafenide
۶۶ مروپنم Meropenem
۶۷ متنامین Methenamine
۶۸ مینوسیکلین Minocycline
۶۹ موکسی فلوکساسین Moxifloxacin
۷۰ موپیروسین Mupirocin
۷۱ نافسیلین سدیم Nafcillin Sodium
۷۲ نالیدیکسیک اسید Nalidixic Acid
۷۳ نئومایسین Neomycin
۷۴ نیتروفورازون Nitrofurazone
۷۵ نورفلوکساسین Norfloxacin
۷۶ افلوکساسین Ofloxacin
۷۷ اگزاسیلین سدیم Oxacillin Sodium
۷۸ اکسی تتراسیکلین Oxytetracycline
۷۹ پنی سیلین وی Penicillin V
۸۰ پیپراسیلین Piperacillin
۸۱ پلی میکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate
۸۲ پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G
۸۳ پیرازینامید Pyrazinamide
۸۴ کینوپریستین+دالفوپریستین Quinupristin+Dalfopristin
۸۵ ریفابوتین Rifabutin
۸۶ ریفامپین Rifampin
۸۷ ریفاپنتین Rifapentine
۸۸ ریفاکسیمین Rifaximin
۸۹ رولی تتراسیکلین Rolitetracycline
۹۰ اسپکتنومایسین Spectinomycin
۹۱ اسپیرامایسین Spiramycin
۹۲ استرپتومایسین Streptomycin
۹۳ سولباکتام Sulbactam
۹۴ سولفاستامید Sulfacetamide
۹۵ سولفادیازین Sulfadiazine
۹۶ سیلور سولفادیازین-موضعی Silver Sulphadiazine-Topical
۹۷ تازوباکتام Tazobactam
۹۸ تیکوپلانین Teicoplanin
۹۹ تلیترومایسین Telithromycin
۱۰۰ تتراسیکلین Tetracycline
۱۰۱ تیکارسیلین+کلاولونات Ticarcillin+Clavulanate
۱۰۲ توبرامایسین Tobramycin
۱۰۳ تری متوپریم Trimethoprim
۱۰۴ وانکومایسین Vancomycin
۱۰۵ نیترات نقره Silver Nitrate
۱۰۶ کو-آموکسی کلاو Amoxicillin+Clavulanic acid
۱۰۷ ایزونیازید-پی ار Isoniazid-PR
۱۰۸ پنی سیلین 633 Penicillin 6-3-3
۱۰۹ پلی میکسین ان اچ Polymyxin NH
۱۱۰ تریپل سولفا Triple Sulfa
۱۱۱ کلرامفنیکل Chloramphenicol
۱۱۲ سیپروفلوکساسین چشمی Ciprofloxacin-Ophthalmic
۱۱۳ جنتامایسین-چشمی Gentamicin-Ophthalmic
۱۱۴ موپیروسین-نازال Mupirocin-Nasal
۱۱۵ تتراسیکلین-چشمی Tetracycline-Ophthalmic
۱۱۶ اریترومایسین-چشمی Erythromycin-Ophthalmic
۱۱۷ آمپی سیلین+سولباکتام Ampicillin+Sulbactam
۱۱۸ پیپراسیلین+تازوباکتام Piperacillin+Tazobactam
۱۱۹ سفتوزولان+تازوباکتام Ceftolozane+Tazobactam
۱۲۰ Besifloxacin
۱۲۱ Clindamycin+Tertinoin
۱۲۲ Isoniazid+Rifampin
۱۲۳ Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide
۱۲۴ Rifampin+Isoniazid+Ethambutol
۱۲۵ Rifampin+Isoniazid+Pyrazinamide+Ethambutol
۱۲۶ Ceftaroline
۱۲۷ Doripenem
۱۲۸ Telavancin

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶