سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

داروهای قلبی عروقی

Cardiovascular Drugs

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ Acetylsalicylic Acid+Atorvastatine+Enalapril+Hydrochlorothiazide
۲ آبسیکسی مب Abciximab
۳ آسبوتولول Acebutolol
۴ آدنوزین Adenosine
۵ اپی نفرین Epinephrine
۶ آلتپلاز Alteplase
۷ آمیلورید Amiloride
۸ آمیودارون Amiodarone
۹ آمیلودیپین Amlodipine
۱۰ آمرینون Amrinone
۱۱ آرگاتروبان Argatroban
۱۲ آتنولول Atenolol
۱۳ آتورواستاتین Atorvastatin
۱۴ بنازاپریل Benazepril
۱۵ بیسوپرولول Bisoprolol
۱۶ بیوالی رودین Bivalirudin
۱۷ بوسنتان Bosentan
۱۸ برتیلیوم Bretylium
۱۹ بومتانید Bumetanide
۲۰ کاندزارتان Candesartan
۲۱ کاپتوپریل Captopril
۲۲ کارودیلول Carvedilol
۲۳ کلروتیازید Chlorothiazide
۲۴ کلرتالیدون Chlortalidone
۲۵ سیلوستازول Cilostazol
۲۶ کلوفیبرات Clofibrate
۲۷ کلونیدین Clonidine
۲۸ کلوپیدوگرل Clopidogrel
۲۹ کوله سوالام Colesevelam
۳۰ کولستیپول Colestipol
۳۱ کلسترامین Colestyramine
۳۲ دالتپارین Dalteparin
۳۳ دسیرودین Desirudin
۳۴ دیازوکساید خوراکی Diazoxide-Oral
۳۵ دیگوکسین Digoxin
۳۶ دیلتیازم Diltiazem
۳۷ دی پیریدامول Dipyridamole
۳۸ دیسوپیرامید Disopyramide
۳۹ دوبوتامین Dobutamine
۴۰ دوفتیلید Dofetilide
۴۱ دوپامین Dopamine
۴۲ دوکسازوسین Doxazosin
۴۳ انالاپریل Enalapril
۴۴ انوکساپارین سدیم Enoxaparin Sodium
۴۵ اپلرنون Eplerenone
۴۶ اپروزارتان Eprosartan
۴۷ اپتی فیباتاید Eptifibatide
۴۸ اسمولول Esmolol
۴۹ اتاکرینیک اسید Etacrynic Acid
۵۰ ازتیمیب Ezetimibe
۵۱ فلودیپین Felodipine
۵۲ فنوفیبرات Fenofibrate
۵۳ فنول دوپام مسیلات Fenoldopam Mesilate
۵۴ فیبرینولیزین Fibrinolysin
۵۵ فلکایینید Flecainide
۵۶ فلوواستاتین Fluvastatin
۵۷ فونداپارینوکس Fondaparinux
۵۸ فوسینوپریل Fosinopril
۵۹ فورسماید Furosemide
۶۰ جم فیبروزیل Gemfibrozil
۶۱ نیتروگلسیرین Nitroglycerin
۶۲ گوانفاسین Hydrochloride
۶۳ هپارین Heparin
۶۴ هیدرالازین Hydralazine
۶۵ هیدروکلروتیازید Hydrochlorothiazide
۶۶ ایبوتیلاید فومارات Ibutilide Fumarate
۶۷ اینداپامید Indapamide
۶۸ ایربزارتان Irbesartan
۶۹ ایزوپروترنول Isoproterenol
۷۰ ایزوسورباید دی نیترات Isosorbide Dinitrate
۷۱ ایزوسوربید منونیترات Isosorbide Mononitrate
۷۲ ایسرادیپین Isradipine
۷۳ لابتالول Labetalol
۷۴ لپی رودین Lepirudin
۷۵ لیزینوپریل Lisinopril
۷۶ لوزارتان Losartan
۷۷ لووستاتین Lovastatin
۷۸ مانیتول Mannitol
۷۹ متیل دوپا Methyldopa
۸۰ متولازون Metolazone
۸۱ متوپرولول Metoprolol
۸۲ مگزلیتین Mexiletine
۸۳ میدودرین Midodrine
۸۴ میلرینون Milrinone
۸۵ ماینوکسیدیل Minoxidil
۸۶ موکسی پریل Moexipril
۸۷ نادولول Nadolol
۸۸ نبیولول Nebivolol
۸۹ نسیریتاید سیترات Nesiritide Citrate
۹۰ نیکاردیپین Nicardipine
۹۱ نیکوراندیل Nicorandil
۹۲ نیفدیپین Nifedipine
۹۳ نیمودیپین Nimodipine
۹۴ نیسولدیپین Nisoldipine
۹۵ نیتریک اکساید Nitric Oxide
۹۶ نوراپی نفرین Norepinephrine
۹۷ اولمزارتان Olmesartan
۹۸ اومگا 3 تری گلیسرید Omega-3 Triglycerides
۹۹ پنتوسان پلی سولفات سدیم Pentosan Polysulfate Sodium
۱۰۰ پنتوکسی فیلین Pentoxifylline
۱۰۱ پریندوپریل Perindopril
۱۰۲ فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine
۱۰۳ فنتولامین Phentolamine
۱۰۴ پیندولول Pindolol
۱۰۵ پیتاواستاتین Pitavastatin
۱۰۶ پراواستاتین Pravastatin
۱۰۷ پرازوسین Prazosin
۱۰۸ پروکائین آمید Procainamide
۱۰۹ پروپافنون Propafenone
۱۱۰ پروپرانولول Propranolol
۱۱۱ کیناپریل Quinapril
۱۱۲ کینیدین Quinidine
۱۱۳ رامی پریل Ramipril
۱۱۴ رانولازین Ranolazine
۱۱۵ رتاپلاز Reteplase
۱۱۶ روسوواستاتین Rosuvastatin
۱۱۷ سیمواستاتین Simvastatin
۱۱۸ نیتروپروسید سدیم Sodium Nitroprusside
۱۱۹ سوتالول Sotalol
۱۲۰ اسپیرونولاکتون Spironolactone
۱۲۱ استرپتوکیناز Streptokinase
۱۲۲ تلمیزارتان Telmisartan
۱۲۳ تنکتاپلاز Tenecteplase
۱۲۴ تپروتاید Teprotide
۱۲۵ ترازوسین Terazosin
۱۲۶ تیکلوپیدین Ticlopidine
۱۲۷ تینزاپارین Tinzaparin
۱۲۸ تیروفیبان Tirofiban
۱۲۹ توراسماید Torasemide
۱۳۰ تراندولاپریل Trandolapril
۱۳۱ یوروکیناز Urokinase
۱۳۲ والزارتان Valsartan
۱۳۳ وراپامیل Verapamil
۱۳۴ وارفارین Warfarin
۱۳۵ افدرین Ephedrine
۱۳۶ آناگریلید Anagrelide
۱۳۷ Acetylsalicylic Acid+Atorvastatin+Hydrochlorthiazide+Valsartan
۱۳۸ آمیلورید اچ Amiloride-H
۱۳۹ تریامترن اچ Triamterene-H
۱۴۰ لیدوکائین-سیستمیک Lidocaine-Systemic
۱۴۱ اپی نفرین-چشمی Epinephrin-Ophthalmic
۱۴۲ آملودیپین+آتورواستاتین Amlodipine+Atorvastatin
۱۴۳ Losartan+Hydrochlorothiazide
۱۴۴ Lisinopril+Hydrochlorothiazide
۱۴۵ آملودیپین+بنازپریل Amlodipine+Benazepril
۱۴۶ آملودیپین+والزارتان Amlodipine+Valsartan
۱۴۷ Bisoprolol+Hydrochlorothiazide
۱۴۸ Telmisartan+Hydrochlorothiazide
۱۴۹ Ticagrelor
۱۵۰ دابی گاتران Dabigatran
۱۵۱ دیپریدامول+آ اس آ Dipyridamol+ASA
۱۵۲ Dronedarone
۱۵۳ Prasugrel
۱۵۴ Ezetimibe+Simvastatin
۱۵۵ Ixabepilone
۱۵۶ Nicotinic Acid+Laropiprant
۱۵۷ Ambrisentan
۱۵۸ Aliskiren
۱۵۹ Betaxolol-Systemic

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶