سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها

Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ آکامپروسات Acamprosate
۲ آلپرازولام Alprazolam
۳ آموباربیتال Amobarbital
۴ آپروباربیتال Aprobarbital
۵ آریپیپرازول Aripiprazole
۶ باربیتال Barbital
۷ برالوباربیتال Brallobarbital
۸ بوسپیرون Buspirone
۹ بوتوباربیتال Butobarbital
۱۰ کلردیازپوکساید Chlordiazepoxide
۱۱ کلروپرومازین Chlorpromazine
۱۲ کلرال هیدراته Chloral Hydrate
۱۳ کلرازپیک اسید Clorazepic Acid
۱۴ کلوزاپین Clozapine
۱۵ سیکلوباربیتال Cyclobarbital
۱۶ دلورازپام Delorazepam
۱۷ دکس مدتومیدین Dexmedetomidine
۱۸ دیازپام Diazepam
۱۹ دروپریدول Droperidol
۲۰ اس تازولام Estazolam
۲۱ فلوپنتیکسول Flupentixol
۲۲ فلوفنازین Fluphenazine
۲۳ فلورازپام Flurazepam
۲۴ هالوپریدول Haloperidol
۲۵ هگزوباربیتال Hexobarbital
۲۶ لورازپام Lorazepam
۲۷ لوکساپین Loxapine
۲۸ مپروبامات Meprobamate
۲۹ میدازولام Midazolam
۳۰ نیترازپام Nitrazepam
۳۱ الانزاپین Olanzapine
۳۲ اگزازپام Oxazepam
۳۳ پنتوباربیتال Pentobarbital
۳۴ پرفنازین Perphenazine
۳۵ پیموزاید Pimozide
۳۶ پروکلروپرازین Prochlorperazine
۳۷ کوتیاپین Quetiapine
۳۸ ریسپریدون Risperidone
۳۹ تمازپام Temazepam
۴۰ تیوریدازین Thioridazine
۴۱ تیوتیکسین Thiotixene
۴۲ تریازولام Triazolam
۴۳ تری فلوپرازین Trifluoperazine
۴۴ زالپلون Zaleplon
۴۵ زیپراسیدون Ziprasidone
۴۶ زولپیدم Zolpidem
۴۷ Lurasidone
۴۸ Paliperidone
۴۹ Eszopiclone
۵۰ Iloperidone
۵۱ Ramelteon

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶