سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶

×

آنتی نئوپلاستیک

Antineoplstics

ردیف نام ژنریک(فارسی) نام ژنریک(انگلیسی)
۱ آلمتوزومب Alemtuzumab
۲ آلی ترتینوئین Alitretinoin
۳ آلترتامین Altretamine
۴ آمینولوولینیک اسید Aminolevulinic Acid
۵ اناستروزول Anastrozole
۶ اسپارژیناز Asparaginase
۷ آزاستیدین Azacitidine
۸ بواسیزومب Bevacizumab
۹ بکساروتن Bexarotene
۱۰ بیکالوتامید Bicalutamide
۱۱ بلئومایسین سولفات Bleomycin Sulfate
۱۲ بورتزومیب Bortezomib
۱۳ بوسولفان Busulfan
۱۴ کاپسیتابین Capecitabine
۱۵ کربوپلاتین Carboplatin
۱۶ کارموستین Carmustine
۱۷ ستوکسیمب Cetuximab
۱۸ کلرامبوسیل Chlorambucil
۱۹ نیتروژن موستارد Nitrogen Mustard
۲۰ سیس پلاتین Cisplatin
۲۱ کلادریبین Cladribine
۲۲ کلوفارابین Clofarabine
۲۳ سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
۲۴ سیتارابین Cytarabine
۲۵ داکاربازین Dacarbazine
۲۶ داکتینومایسین Dactinomycin
۲۷ دانروبیسین Daunorubicin
۲۸ دسیتابین Decitabine
۲۹ دنیلوکین دیفیتوکس Denileukin Diftitox
۳۰ داستاکسل Docetaxel
۳۱ دوکسوروبیسین Doxorubicin
۳۲ اپی روبیسین Epirubicin
۳۳ استراموستین Estramustine
۳۴ اتوپوزاید Etoposide
۳۵ اگزمستان Exemestane
۳۶ فلوکسوریدین Floxuridine
۳۷ فلودارابین Fludarabine
۳۸ فلورواوراسیل Fluorouracil
۳۹ فلوتامید Flutamide
۴۰ فولوسترانت Fulvestrant
۴۱ جفی تینیب Gefitinib
۴۲ جم سیتابین Gemcitabine
۴۳ جمتوزومب اوزوگامیسین Gemtuzumab Ozogamicin
۴۴ ایبریتوموماب تیوکستان Ibritumomab Tiuxetan
۴۵ ایداروبیسین Idarubicin
۴۶ ایفوسفامید Ifosfamide
۴۷ ایماتینیب Imatinib
۴۸ اینترلوکین-2 Interleukin-2
۴۹ ایرینوتکان Irinotecan
۵۰ لتروزول Letrozole
۵۱ لوموستین Lomustine
۵۲ ملفالان Melphalan
۵۳ مرکاپتوپورین Mercaptopurine
۵۴ متوترکسات Methotrexate
۵۵ میتومایسین Mitomycin
۵۶ میتوتان Mitotane
۵۷ میتوکسانترون Mitoxantrone
۵۸ نیلوتامید Nilutamide
۵۹ اگزالی پلاتین Oxaliplatin
۶۰ پاکلی تاکسل Paclitaxel
۶۱ پیمترکسید دی سدیم Pemetrexed Disodium
۶۲ پنتوستاتین Pentostatin
۶۳ پروکاربازین Procarbazine
۶۴ ریتوکسی مب Rituximab
۶۵ استرپتوزوسین Streptozocin
۶۶ تاموکسیفن Tamoxifen
۶۷ تموزولامید Temozolomide
۶۸ تنی پوزاید Teniposide
۶۹ تیوگوانین Tioguanine
۷۰ توپوتکان Topotecan
۷۱ تورمیفن Toremifene
۷۲ توسیتومومب Tositumomab
۷۳ تراستوزومب Trastuzumab
۷۴ ورتیپورفین Verteporfin
۷۵ وین بلاستین Vinblastine
۷۶ وین کریستین Vincristine
۷۷ وینورلبین Vinorelbine
۷۸ Pazopanib
۷۹ آرسنیک Arsenic
۸۰ Pegylated GCSF
۸۱ Cabazitaxel
۸۲ Lapatinib
۸۳ Sunitinib
۸۴ Vandetinib
۸۵ Dasatinib
۸۶ Erlotinib
۸۷ نیلوتینیب Nilotinib
۸۸ Panitumumab
۸۹ سورافنیب Sorafenib
۹۰ Nelarabine
۹۱ Ofatumumab
۹۲ Pralatrexate
۹۳ Romidepsin
۹۴ Vorinostat
۹۵ اوه لومب Avelumab

جستجو هوشمند


جهت انجام جستجو باید نام دارو و یا قسمتی از مشخصات دارو را وارد نمایید.

طبقه بندی مارتیندل (گروه های دارویی)
امروزه استفاده از داروهای گیاهی بخش قابل توجهی از بازار درمان را در همه جهان بخودش اختصاص داده است. و این روند به سرعت در حال پیشرفت است.

logo-samandehi
کلیه حقوق این سایت متعلق به محصولات جنسی و زناشویی | ارسال محرمانه | زنونه مردونه میباشد.
سفارش و مشاوره رایگان - ۰۹۹۱۰۳۰۶۱۸۶